Επανατοποθέτηση προσωπικού

Μέσω δυναμικής coaching προσέγγισης, προσφέρουμε εξατομικευμένα outplacement προγράμματα εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες έρευνες, μεθόδους και πρακτικές της:

 • Συμπεριφορικής ψυχολογίας

 • Αναζήτησης και επιλογής άμεσα κατάλληλων ευκαιριών καριέρας

 

 

Για κάθε άτομο που αναλαμβάνουμε την ευθύνη προγράμματος επανατοποθέτησης σχεδιάζουμε ένα μοναδικό 360ο μοιρών coaching πλάνου, το οποίο στηρίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

 

 

1ος Άξονας  

“Η δύναμή μου”

 • Στοχεύει στην ενίσχυση της αυτογνωσίας του επαγγελματικού προφίλ του ατόμου και του πλέον αποτελεσματικού τρόπου ανάδειξης και επικοινωνίας του δυναμικού καριέρας που φέρει.
 • Περιλαμβάνει εις βάθους ανάλυση των τυπικών, τεχνικών προσόντων και των δεξιοτήτων.
 • Συνδυάζεται με εξατομικευμένο «SMART» πλάνο εξέλιξης καριέρας μέσω της αναζήτησης του επόμενου επαγγελματικού βήματος.
 • Ενδυναμώνεται μέσω εκμάθησης αποτελεσματικών μεθόδων πλοήγησης στην αγορά εργασίας.  

 

 

2ος Άξονας

Αναζήτηση

 • Αφορά στο σχεδιασμό της εξατομικευμένης στρατηγικής αναζήτησης εργασίας και στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και επιμονής κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.
 • Επικεντρώνεται σε δυναμική μάθηση και ενεργοποίηση των βέλτιστων πρακτικών σε επαγγελματικό ατομικό.
 • Προσδιορίζει και παρακολουθεί μετρήσιμα αποτελέσματα της υλοποίησης του πλάνου δράσης για την αναζήτηση και κατάκτηση του εργασιακού ρόλου, που προάγει την ανάπτυξη της ατομικής καριέρας του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα επανατοποθέτησης.

 

3ος Άξονας

“Το Επόμενο (Μεγάλο) Βήμα”

 • Διασφαλίζει τη συστηματική βάσει πλάνου δράσης αναζήτηση του επόμενου επαγγελματικού βήματος οικοδομώντας υπεραξία επαγγελματικής αυτοπεποίθησης.
 • Παρέχει τακτικά εποικοδομητική ανατροφοδότηση και την ενεργή δική μας συμμετοχή για την ενίσχυση της ορατότητάς του ανθρώπου σας στην αγορά εργασίας και των προτάσεων καριέρας που δέχεται και αξιολογεί.

 

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους ανθρώπους σας και στην εταιρεία σας

 • Ενισχύουμε το δυναμικό απασχολησιμότητας και την ανθεκτικότητα των συναδέλφων σας.
 • Υποστηρίζουμε ενεργά την ανεύρεση της νέας θέσης εργασίας του συναδέλφου σας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και προσφέρουμε την εξειδικευμένη γνώση μας σε κάθε στάδιο.
 • Ουσιαστικοποιούμε την εταιρική σας δέσμευση προς τους ανθρώπους σας.
 • Συμβάλλουμε στη θετική ψυχολογία και υψηλό ηθικό των ανθρώπων που παραμένουν στην εργασιακή ομάδα της εταιρεία σας.
 • Ενδυναμώνουμε το branding σας ως εργοδότρια εταιρεία.

Αξιολόγηση προσωπικού

H εταιρία διαθέτει εμπειρία σε πολυάριθμα έργα αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων ατόμων σε όλες τις επαγγελματικές εξειδικεύσεις και διοικητικές βαθμίδες για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της Ελληνικής οικονομίας. 

 

Η μεθοδολογία μας βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές αξιολόγησης τεχνικών και προσωπικών επαγγελματικών προσόντων και στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

 

 • Χρήση τριφασικού μοντέλου αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων: περιλαμβάνει το σύστημα αυτοαξιολόγησης, αξιολόγηση από τον άμεσο προϊστάμενο και αξιολόγηση από τους συμβούλους μας.

 

 • Σχεδιασμός εξειδικευμένου αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης: λαμβάνοντας υπόψιν τους τωρινούς και μελλοντικούς στόχους της εταιρείας πελάτη μας, τα επίπεδα ηγεσίας όπως αποτυπώνονται στο εταιρικό οργανόγραμμα, το σύνολο των θέσεων εργασίας σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο και τμήμα του οργανισμού, και τις εταιρικές αρχές. Σε αυτή τη σχεδιαστική βάση, η τριφασική αξιολόγηση εξειδικεύεται αποτελεσματικά και διασφαλίζεται η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και η αντικειμενικά αναμενόμενη απόδοση κάθε θέσεως εργασίας σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας. Με σαφή και διαφανή τρόπο τα καθήκοντα κάθε θέσεως συνδέονται με και αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων ευθυνών και προσδοκώμενων συμπεριφορών, οι οποίες προάγουν την ορθολογική λειτουργία κάθε τμήματος, τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, και της εταιρείας πελάτη μας στο σύνολό της.

 

 • Εφαρμογή πρότυπου συστήματος αξιοποίησης των ταλέντων των εργαζομένων: Το τριφασικό σύστημα αξιολόγησης αναδεικνύει με μεθοδικό και οργανωμένο τρόπο τα υφιστάμενα ταλέντα που φέρουν οι εργαζόμενοι, καθώς και τα σημεία προς βελτίωση ώστε με τη χρήση εξατομικευμένων ολοκληρωμένων πλάνων ανάπτυξης και ομαδικών πρακτικών καλλιέργειας προσωπικών δεξιοτήτων να επιτευχθεί τόσο η αξιοποίηση του δυναμικού που φέρει το προσωπικό όσο και η επιτάχυνση της αποδοτικότητας της εργασίας τους ευθυγραμμισμένη με την επίτευξη των εταιρικών στόχων.