Η παρούσα δήλωση απορρήτου παρέχει ένα πλαίσιο κατανόησης για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Trenkwalder Job Centres Ελλάς & JC Human, Υψηλάντου 63,Αθήνα 115 21 (εφεξής αναφερόμενη ως «εμείς» ή «Εργοδότης») κατά την υποβολή της αίτησης σας και/ή τη συνεργασίας σας με εμάς ως προσωρινά απασχολούμενος. Επιπλέον, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να τα ασκήσετε.

 

1. Σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αίτησης εργασίας ή κατά τη διαδικασία της υποβολής, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά να αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με τους ακόλουθους τρόπους  :

 

Όταν εργάζεστε για εμάς ως προσωρινά απασχολούμενος μισθωτός υπάλληλος, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναφέρονται στα Παραρτήματα 1 και 2 για τους παρακάτω σκοπούς :

 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε κατά τη διάρκεια της αίτησης σας και/ή εργασίας σας, που μας παρέχετε εσείς ή μέσα από άλλες πηγές που σχετίζονται με τη λειτουργία και τις διαδικασίες της εταιρίας μας.

Η παροχή των προσωπικών στοιχείων είναι οικειοθελής. Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αν δεν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα να καταστεί δύσκολη έως και αδύνατη η αίτηση σας για εργασία, η αξιολόγηση της από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, η προσφορά εργασίας καθώς και η εσωτερική και εξωτερική διαδικασία επικοινωνίας.

 

2. Κατηγορίες επεξεργασμένων δεδομένων και νομική βάση της επεξεργασίας τους

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα όπως αυτά αναγράφονται στα Παραρτήματα 1 και 2 είτε (α) για τα έννομα συμφέροντα προστασίας της εταιρείας μας με βάση το Άρθρο 6(παράγραφος 1)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), το οποίο διευκολύνει την αποτελεσματική διαδικασία αίτησης εργασίας και την κατάλληλη  τοποθέτηση σε εταιρία-έμμεσο εργοδότη καθώς επίσης και την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνίας μας ή (β) βάσει της ανάγκης συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις όπως αυτές προκύπτουν από το Άρθρο 6(παράγραφος 1) (γ) ΓΚΠΔ) ή (γ), όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, βάσει της ανάγκης συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινωνικό ή το εργατικό δίκαιο στο οποίο υπαγόμαστε (Άρθρο 9(παράγραφος 2)(β) ΓΚΠΔ).

Για να διατηρήσουμε τη συναίνεση σας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να σας ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεση σας με ξεχωριστή διαδικασία. Μόνο βάση της συναίνεση σας θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός της εταιρίας ή  σε εταιρίες του ομίλου μας (Άρθρο 6(παράγραφος 1)(α) ΓΚΠΔ).

 

3. Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων

Για όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω, μπορεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους παρακάτω παραλήπτες:

 

Κάποιοι από τους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται πιο πάνω μπορεί να βρίσκονται εκτός της χώρας σας. Η προστασία των δεδομένων σε μία άλλη χώρα μπορεί να μην είναι ισάξια αυτής που υπάρχει στη χώρα σας. Παρ’ όλα αυτά εμείς μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε χώρες που η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι έχουν το προβλεπόμενο επίπεδο προστασίας των δεδομένων ή λαμβάνουμε μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι παραλήπτες παρέχουν το προβλεπόμενο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας. Ένας από τους τρόπους που το επιτυγχάνουμε αυτό, είναι ακολουθώντας συμφωνίες σε ότι αφορά τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που βασίζονται στο Standard Contractual Clauses (2010/87/EC και/ή 2004/915/EC). Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις συμφωνίες με αίτημα σας στο info@trenkwalder.com

 

4. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Αποθηκεύουμε στα συστήματά μας τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο, υπό το πρίσμα των σκοπών για τους οποίους αυτά συλλέχθηκαν τα δεδομένα ( βλέπε Σημείο 1 ) και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα  για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές

 

5. Τα δικαιώματα σας σε ότι αφορά τα προσωπικά δεδομένα

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έχετε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα δικαιώματα (βάσει των προϋποθέσεων που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία) : (α) να ελέγχετε ποια και τι είδους προσωπικά δεδομένα διατηρούμε και να ζητάτε αντίγραφο αν το επιθυμείτε (β) να ζητάτε διορθώσεις, τροποποιήσεις ή διαγραφή  προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή και (γ) να ζητάτε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δ) αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για οτιδήποτε αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα (δηλ. βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων), έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (ε) να ζητήσετε φορητότητα των δεδομένων σας, (στ) να ζητήσετε τα στοιχεία των τρίτων, στους οποίους μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα, και (ζ) να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αναιρώντας τη συγκατάθεση σας, δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων με βάση τη συναίνεση σας πριν την απόσυρσή της.

 

6. Επικοινωνήστε μαζί μας

Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

 

Trenkwalder Job Centres Ελλάς & JC Human
Υψηλάντου 63, Αθήνα 115 21
infogreece@trenkwalder.com

 

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων::

Δημήτριος Ζαρκαλής

Υψηλάντου 63, Αθήνα 115 21
d.zarkalis@trenkwalder.com

 

Tελευταία ενημέρωση Μάιος 2018